Cisowa
GODZINY OTWARCIA: Sobota, Niedziela i Święta: - -
Poniedziałek - Piątek: - -
TRASA CZERWONA (550m) ZAMKNIĘTA Pokrywa śnieżna - cm
TRASA NIEBIESKA (700m) ZAMKNIĘTA Pokrywa śnieżna - cm

Szkoła Narciarska Cisowa prowadzi szkolenia na terenie Stacji Narciarskiej Cisowa.

Biuro szkoły znajduje się przy trasie niebieskiej.

Prowadzimy lekcje nauki jazdy na nartach/snowboardzie, zajęcia indywidualne oraz szkolenia grupowe.

REZERWACJA LEKCJI

533 663 700
Cennik
1 osoba
70 zł / 1 lekcja (55 min)
2 osoby
110 zł / 1 lekcja (55 min)
3 osoby
140 zł / 1 lekcja (55 min)

| Należność za lekcje należy uregulować minimum 15 min przed rozpoczęciem lekcji w biurze szkoły, w innym wypadku rezerwacja zostanie anulowana.

UWAGA!

Cena lekcji zawiera karnet dla kursanta na czas szkolenia

RABAT

5 lekcja - 50% taniej
10 lekcja - gratis
Szkołę Narciarską Cisowa wspiera firma:

Regulamin Szkoły Narciarskiej CISOWA

 1. Podczas zajęć Klienci Szkoły Narciarskiej CISOWA korzystają z wyciągów poza kolejnością.
 2. Ceny lekcji zawierają opłaty za korzystanie z wyciągów przez Klientów.
 3. Szkoła Narciarska nie zapewnia ubezpieczenia NNW. Naszym Klientom zalecamy wykupienie ubezpieczenia we własnym zakresie.
 4. Rezerwacja lekcji jest możliwa poprzez kontakt telefoniczny – 533 663 700, lub w biurze szkoły.
 5. Godzina lekcyjna trwa ok. 55 minut (2h = 110 minut, 3h = 165 minut).
 6. Należność za lekcje należy uregulować minimum 15 min przed rozpoczęciem lekcji w biurze szkoły, w innym wypadku rezerwacja zostanie anulowana.
 7. Klienci Szkoły Narciarskiej spotykają się z Instruktorem w biurze szkoły, które znajdujące się przy trasie niebieskiej.
 8. Przed przystąpieniem do lekcji Klient zobowiązany jest przekazać Instruktorowi, szczegółowe i prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie Klienta. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Klienta oraz najwyższej jakości usług.
 9. Klient jest zobowiązany zgłaszać Instruktorowi wszelkie niepokojące objawy w trakcie zajęć lekcyjnych, w szczególności: zawroty głowy, ból, doznane stłuczenia. O dalszym udziale Klienta w zajęciach lekcyjnych decyduje Instruktor.
 10. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy Klient jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających).
 11. Instruktor może odmówić udziału w zajęciach lekcyjnych Klientowi, który nie posiada odpowiedniego wyposażenia: kasku (przypominamy, że dzieci do 16 roku życia mają ustawowy obowiązek używania kasków), sprzętu narciarskiego lub snowboardowego. W takim przypadku Szkoła nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uniemożliwienia udziału w zajęciach lekcyjnych.
 12. Szkoła Narciarska nie zapewnia sprzętu (nart, butów, snowboardów, kasków itp.) i nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny używanego przez Klientów sprzętu sportowego, z zastrzeżeniem pkt. 13.
 13. Instruktor ma obowiązek sprawdzenia, czy wyposażenie Klienta nie jest wadliwe. W przypadku stwierdzenia wadliwości wyposażenia, stosuje się odpowiednio pkt. 11. Instruktor nie ma prawa ingerować w ustawienie siły potrzebnej do wypięcia wiązań narciarskich. W przypadku źle ustawionych wiązań, źle dobranych nart, lub innego wyposażenia, Instruktor wskaże najbliższy serwis lub wypożyczalnię narciarską, gdzie będzie możliwa regulacja lub wymiana sprzętu.
 14. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.
 15. Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom – w tym również osobom małoletnim – wiążących wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno Klientów, jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Klienta do wydawanych zaleceń.
 16. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, jeżeli ilość osób zgłoszonych na zajęcia grupowe będzie mniejsza niż 3.
 17. Uczestnicy szkolenia zostaną przypisani do grupy na podstawie oświadczenia o poziomie umiejętności. Szkoła zastrzega sobie prawo do przeniesienia Klienta do innej grupy jeśli okaże się, że umiejętności Klienta nie odpowiadają poziomowi grupy do której został on przydzielony na początku kursu.
 18. Szkoła deklaruje, że w trakcie kursu instruktorzy, dołożą należytej staranności w nauce jazdy na nartach lub snowboardzie i przekazania wiedzy na temat prawidłowego zachowania narciarza na stoku.
 19. Klienci szkoły wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w celach marketingowych, oraz akcjach reklamowych prowadzonych przez szkołę narciarską Cisowa.
 20. Wykupienie lekcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Szkoła zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego.

W związku z realizacją wymogów RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym zawartych.

 1. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych, wykonania umowy lub prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora.
 2. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: instruktorzy szkoły narciarskiej
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu uprawnienia: dostęp do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do sprzeciwu wobec przetworzenia oraz wniesienia skargi.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane, w tym profilowane, w celu podejmowania ewentualnych automatycznych decyzji.